V PRÁVE SA STALO

Zaujímavosti, postrehy a rady pre Váš každodenný život...

Zmeny vo vydržaní nehnuteľnosti.
07.05.2021

citacky-kariet

Dňa 01.05.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 161 /2015 Z.z. Civilného sporového poriadku, ktorou dochádza k zmenám v nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Do nadobudnutia účinnosti predmetnej novely zákona bolo možné po splnení predpokladov vydžania (spôsobilý subjekt, spôsobilý predmet, uplynutie vydržacej doby, oprávnenosť držby a dobromyseľnosť vydržiteľa) nadobudnúť vlastnícke právo na základe notárom vydaného osvedčenia vyhlásenia o vydržaní (ďalej len „osvedčenie“). Na základe notárom vydaného osvedčenia, príslušný katastrálny úrad vykonal zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v prospech vydržateľa. Novelou CMP doplnením ôsmej hlavy s názvom „Konanie o potvrdení vydržania“ sa toto oprávnenie notárovi odníma a rozhodovať o vydržaní nehnuteľnosti tak bude môcť výlučne súd.

Konanie o potvrdení vydržania je možné začať výlučne na návrh osoby, ktorá tvrdí, že vlastnícke právo nadobudla na základe vydržania pričom výška súdneho poplatku za podanie takéhoto návrhu je 99,50 EUR. Novinkou je postup súdu, ktorý po zistení, že predpoklady na nadobudnutie vlastníckeho práva sú splnené, vydá vyzývacie uznesenie, ktoré následne zverejní v obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržanie, pričom lehota na uplatnenie námietok nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov. Po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok resp. odmietnutí námietok súd vydá uznesenie o potvrdení vydržania, ktoré po nadobudnutí právoplatnosti je záväzné pre každého.


Rodné číslo ako povinný údaj Obchodného registra Slovenskej republiky.
10.02.2021

citacky-kariet

Vedeli ste, že fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje (od 01.10.2020 je povinným údajom aj rodné číslo) sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Zápis tohto povinného údaju pre Vás zabezpečíme výlučne elektronickou formou, a tým pádom sa vyhnete osobnej návšteve príslušného obchodného registra.


Kde ste oprávnený vstúpiť aj bez negatívneho výsledku testu na COVID-19?
09.02.2021

coronavirus

Prevádzkovatelia zariadení, ste oprávnení povoliť vstup do svojej prevádzky aj osobám, ktoré nemajú potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19 ?

Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „Vyhláška“) sa v období od 08. februára 2021 do 19. marca 2021 sú prevádzkovatelia zariadení oprávnení povoliť vstup do svojich prevádzok výlučne osobám, ktoré sa pred vstupom do prevádzky preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu, antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní COVID-19 nie starším ako tri mesiace, potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny od ktorej uplynulo už minimálne 14 dní.

Oprávnenie požadovať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov maloobchodnej predajne najbližšej od miesta bydliska občana, slúžiacej na nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá a doplnenie pohonných hmôt a na prevádzkovateľov lekární. Oprávnenie požadovať predloženie negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nemajú prevádzkovatelia voči osobám starším ako 65 rokov a deťom do desiatich rokov,

Strácate sa v neustále meniacich sa opatreniach a nariadeniach, týkajúcich sa boja proti pandémii vírusu COVID-19 ? Sme tu pre Vás !